mini-wykłady-o-prawie-d-szostek-znaczenie-ustawy-o-usł-zaufania-dla-identyfikacji-w-0-01-04-213

prof. UO dr hab. Dariusz Szostek

Dr hab., profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny (wpis nr KT 3267na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Katowicach). Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji. Uczestnk licznych konferencji naukowych, praca legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, autor szkoleń prawniczych.