Page 9 - SBiF_Seminarium1
P. 9

SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - SEMINARIUM I    9

        1  Wprowadzenie          Z perspektywy 2017 r., możemy się pochwalić jednym z najbardziej bezpiecznych,
        nowoczesnych systemów bankowych, docenianych nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

        Za najdobitniejszy tego przykład może posłużyć uniknięcie zapaści gospodarczej i kryzysu

        w sferze finansów w Polsce po 2007 r. Bilans uzyskanych wyników przedstawia się
        jednoznacznie pozytywnie, jednakże obok licznych sukcesów zdarzały się także porażki, jak

        np. problem złych długów czy bankructwa banków. Celem niniejszego opracowania jest
        pokazanie genezy, a następnie ewolucji polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań

                                                 1
        społecznych, makroekonomicznych oraz politycznych okresu transformacji ustrojowej .


        2  Przemiany gospodarcze i polityczne przełomu lat 80. i 90.          Realny socjalizm funkcjonujący w Polsce Ludowej różnił się poważnie od

        komunistycznego, idealistycznego obrazu wyzwolenia się z dominacji rynku i pieniądza. Nie

        udało się całkowicie usunąć znaczenia mechanizmów rynkowych. Już od lat 50. podjęto
        próby reform gospodarczych. W szczególności zła i pogarszająca się sytuacja gospodarcza na

        początku lat 80. zmusiła władze PRL do zmian, w tym obejmujących również system
        bankowy. Dopiero jednak bardziej zdecydowane działania związane były z tzw. II etapem

                                        2
        reformy gospodarczej, rozpoczętym na przełomie 1986/87 r.  W sektorze bankowym
        pierwszą jaskółką potwierdzającą przyjęty kierunek było utworzenie w 1986 r. nowego Banku
        Rozwoju Eksportu SA (obsługa zagranicznej działalności polskich przedsiębiorstw). Rok

        później przywrócono Powszechną Kasę Oszczędności jako samodzielny bank, a w 1988 r.
        zapadała decyzja o utworzeniu dziewięciu banków komercyjnych, wydzielając je ze struktury

        NBP. W tym samym roku wydano zgodę na utworzenie pierwszego banku akcyjnego

        z kapitałem prywatnym – Łódzkiego Banku Rozwoju SA. Powyższe posunięcia, wraz
        z uchwaleniem w 1989 r. nowego Prawa bankowego, oznaczały głęboką reformę sektora

        bankowego w Polsce, przywracającą typowy dla gospodarki rynkowej podział na bankowość
        centralną i komercyjną.


        1 Szersze przedstawienie prezentowanej tematyki, ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału zagranicznego,
        znajduje się w publikacji L. Kurkliński, Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami
        w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
        2 Zob. D.T. Grala, Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989) Próba ratowania socjalizmu, Wydawnictwo Trio,
        Warszawa 2005.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14